top of page

בני ברק: בעקבות התערבות הנציבות, העירייה תיקנה ליקויים בוועדה להקצאת תווי נכה

שני הסיפורים הבאים מלמדים עד כמה יוזמה של אזרחים יכולה ליצור שינויים חברתיים וסביבתיים. אישה אחת נכה הביאה לתיקון ליקויים של שנים. הכוח לשנות


תושבת בני ברק, הגישה לעיריית בני ברק בקשה להקצאת מקום חניה עבורה סמוך לביתה, נוכח מצבה הבריאותי שמקשה עליה ללכת מרחקים ארוכים. לאחר שהעירייה דחתה את הבקשה, האשה הגישה תלונה לנציבות תלונות הציבור. בין היתר, המתלוננת טענה כי לא קיבלה מהעירייה הודעה על דחיית הבקשה הכוללת נימוקים לדחייה, ולמדה על כך רק לאחר שהתקשרה לעירייה לברר מה עלה בגורל בקשתה.


בעקבות התערבות הנציבות לתלונות הציבור, שלחה העירייה למתלוננת את החלטת ועדת התנועה לדחות את בקשתה. ואולם מעיון בהחלטה ובהודעה שנשלחה למתלוננת עלה כי הוועדה לא דחתה את הבקשה בנימוק שהמתלוננת לא עמדה בכל התנאים שנקבעו לחוק חניה לנכים, לגבי הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו, אלא בנימוק שלא עמדה בתנאי אחר שלא נקבע בחוק.


בסופו של דבר הנציבות לא ראתה מקום להתערב בהחלטת העירייה שלא לאשר לה מקום חניה משום שהיא לא הוכיחה שהיא עומדת בכל התנאים שנקבעו בחוק להקצאת מקום חניה. עם זאת, בירור התלונה העלה ליקוי כללי בדרך פעולתה של ועדת התנועה בעירייה כאשר הבקשה להקצאת מקום חניה לנכה לא נבחנו בהתאם לאמות המידה והתנאים שנקבעו בחוק. לדוגמה, נמצא שלעיתים מאשרת ועדת התנועה להקצות מקומות חניה לנכים שמחזיקים בתג נכה, אף שלפי החוק לא די בתג, ויש לעמוד בתנאים נוספים כדי להיות זכאי להקצאת מקום חניה.


הלחץ על העירייה עבד

בעקבות התערבות הנציבות, ריעננה העירייה בקרב חברי ועדת התנועה את הוראות החוק, בדגש על הסעיפים הנוגעים לתנאים להקצאת חניה לנכה סמוך למקום מגוריו. כמו כן התאימה העירייה את הטפסים המיועדים להגשת בקשה כאמור להוראות החוק. כך למשל הוסרה הדרישה מהמבקש כי יצהיר שיש לו רישיון נהיגה, הוסרה האפשרות לבקש מקום חניה ליד מקום העבודה, נוספה לדף המידע הנלווה לתצהיר הגדרת "נכה" לעניין הקצאת מקום החניה כפי שנקבעה בחוק. התובע העירוני אף הודיע לנציבות כי בכוונתו להגיע לישיבות הקרובות של הוועדה, כדי לוודא שהבקשות להקצאת מקומות חניה כאמור נבחנות בהתאם לדרישות החוק.


הגנרטור פונה בעקבות תלונות


בתוך כך, לנציבות תלונות הציבור הוגשה בשנה האחרונה תלונה מטעם מספר תושבים בבני ברק על כך שעיריית בני ברק אינה מטפלת במפגע רעש שנגרם מגנרטור שהוצב בשטח ציבורי ליד ביתם. לטענתם, את הגנרטור מפעילה ישיבה הנמצאת בסמוך לשטח הציבורי.


בירור עם חברת החשמל העלה כי החברה ניתקה שלושה מוני חשמל שהיו בישיבה בשל חשש לסכנה בטיחותית, וככל הנראה מסיבה זו הופעל הגנרטור במקום. בעקבות פניות הנציבות לעירייה נתן מפקח מטעם אגף ההנדסה בעירייה לישיבה התראה לפינוי הגנרטור. בעקבות ההתראה ובעקבות פעולות שנקטה העירייה, פונה הגנרטור מהמקום כחודש וחצי לאחר הצבתו.


34 צפיות

Comments


bottom of page