top of page

זכויותיהם של מי קודמים: של מטפלים או של מטופלים?

במאמר שפרסם הרב בצלאל כהן הוא מבקר את יוזמתו של ח"כ יעקב אשר, שביקש לאפשר למטפלים חרדים לעבור הכשרה אקוויוולנטית שאינה אקדמית. זכויותיהם של מטפלים חרדים מול זכויותיהם של מטופלים חרדים

בימים אלו, מקודם בכנסת חוק להסדרת מעמדם של מטפלים באומנויות. מטרת החוק היא לקבוע אמות מידה מקצועיות לתחום הטיפול, מבחינת הכשרה, הדרכה, התנסות, ליווי, ומחויבות לכללים מקצועיים ואתיים. החוק זוכה לתמיכה רחבה מהקואליציה ומהאופוזיציה, נוכח ההבנה של חשיבות העניין והכרה בנזק העלול להגיע למטופלים ממטפלים לא מקצועיים.


בהצעת החוק, נכנסה החרגה ביוזמתו של ח"כ יעקב אשר נציג "יהדות התורה", שביקש לאפשר למטפלים חרדים לעבור הכשרה אקוויוולנטית שאינה אקדמית, על מנת לאפשר למטופלים חרדים לפנות לאנשי טיפול חרדים. בעקבות המהלך, פרסם הרב בצלאל כהן מאמר ביקורת באתר החרדי 'כיכר השבת' בטענה שהכוונות של יוזמי ההחרגה אינן טהורות.


הרב בצלאל מסכים עם הטענה שמטופלים בקהילה החרדית צריכים לקבל מענה ממטפלים חרדים, אלא שהוא מפקפק בהנחה שאין מספיק מטפלים חרדים שעומדים בדרישות החוק החדש.


כיום ישנם חרדים וחרדיות רבים שלמדו ושלומדים באופן מסודר ומקצועי מגוון רחב של מקצועות בתחומי הטיפול: פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, טיפול באומנויות, יעוץ חינוכי, סיעוד ועוד.

"חלקם עושים זאת במוסדות אקדמיים ייעודיים לקהילה החרדית, וחלקם במוסדות אקדמיים כלליים בברכתם של מורי דרכם", טוען הרב בצלאל. "בכל שנה ישנם אלפי חרדים שפונים ללימודים אקדמיים, ואף נתמכים לשם כך בעמותות חרדיות שנועדו לסייע לציבור החרדי לרכוש מקצוע ולהתפרנס בכבוד".

הרב בצלאל חושד בכוונותיהם של אלה המנסים להכניס סייגים לחוק: "הטענה שאין אנשי טיפול חרדים בעלי תארים אקדמיים מתאימים, נועדה בראש ובראשונה לשרת את מנהלי המוסדות החרדיים שעוסקים בהכשרה בתחומים אלו, והם חוששים שהחוק החדש יפגע בפרנסתם".


לדעתו, ההצעה להכיר בהכשרה אקוויוולנטית, יכולה להיחשב כהצעה הגיונית וסבירה, אולם למרבה הצער, אירועי השנים האחרונות מעוררים חשש גדול בעניין זה. "הקהילה החרדית אינה יכולה להרשות עוד לעצמה להתנהל כאוטונומיה, ולקבוע כללים משל עצמה בתחומים שהנשמה תלויה בהם. כשם שכל אחד מבין שבתחום הרפואה או ההנדסה, לא ניתן להתנהל באופן עצמאי, ולהסתפק בקיצורי דרך, מפני שהדבר עלול לעלות בחיי אדם, חשוב להכיר שגם תחום הטיפול איננו דבר שאנו יכולים להרשות לעצמנו חובבנות".

"יתכן שיש מקום למהלך רציני ומקצועי מקביל שיתנהל בתוך מערכות החינוך החרדי, שיעמוד בסטנדרטים מחמירים ומקצועיים, אולם בעניין זה חובת ההוכחה עלינו", אומר הרב בצלאל.


לסיום כותב הרב בצלאל, הנציגות החרדית איננה יכולה לבסס את עמדתה בשאלה זו רק על שיקוליהם של מנהלי המוסדות. "היא מחויבת לשם כך להקשיב לקולם של אנשי המקצוע החרדים, וכאמור יש היום רבים וטובים כאלו. חשוב גם בעניין זה שישמע קולו של הציבור, שעשוי לשלם מחיר יקר אם החוק שיסדיר טיפול מקצועי לכל אזרחי ישראל, יותיר את הקהילה החרדית מאחור".


16 צפיות

Comments


bottom of page